Vodní a odpadové hospodářství v Srbsku. Velký potenciál pro české firmy

12.12.2021

Sbližování České republiky a Srbska se v letošním roce projevuje především v oblasti ekonomiky a čeští podnikatelé se začínají aktivně zajímat o nová odvětví. Jde například o vodní a odpadové hospodářství.

Vzájemná obchodní výměna mezi Českem a Srbskem jen během první poloviny tohoto roku dosáhla výše 750 milionů eur, což ukazuje, že spolehlivě dojde k překonání loňského rekordu. Za rok 2020 šlo o 1,2 miliardy eur.

V druhé půli listopadu se na bělehradském veletrhu Sajam Voda úspěšně odprezentovalo několik českých firem z oboru vodohospodářství za podpory Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR).

Jak na svém webu uvedlo české velvyslanectví v Bělehradě, pro naše společnosti je mimořádně důležité, že Srbsko vykazuje velmi dobré makroekonomické výsledky.

"Očekává se, že srbská ekonomika dosáhne v letošním roce růstu HDP přes 7 %, což patří mezi nejvyšší v celoevropské relaci. Rovněž další ukazatelé vykazují vysoký prorůstový trend, například sektor průmyslu a vodního a odpadového hospodářství má za 2. čtvrtletí 2021 nárůst 13,5 %. Stavební výroba se zvýšila o 17,7 %, export zboží a služeb o 36,5 %, dovoz zboží a služeb dokonce o 42,9 %, atd. To vše je důvodem, že tato balkánská země je nyní velmi lákavá nejen pro exportéry, ale i pro zahraniční investor," konstatoval zástupce velvyslance Miroslav Čančík. Příliv FDI (přímých zahraničních investic) do Srbska by v roce 2021 mohl dosáhnout výše kolem 3,4 miliardy EUR.

Srbsku prý stále chybí ucelená ekologická infrastruktura, jako jsou čistírny odpadních vod a funkční kanalizace. "I systém zásobování pitnou vodu je na úrovni, která ani zdaleka nedopovídá požadavkům EU. Je proto patrný rostoucí zájem o dodávky technologií a řešení v této oblasti a s tím, jak se bude rozšiřovat čerpání z předvstupní pomoci EU, poroste i objem prostředků, které bude srbská státní správa nucena v této oblasti investovat. Srbská vláda proto v letech 2021 - 2026 bude realizovat projekt "Čisté Srbsko", který mj. předpokládá investice ve výši 4 mld. EUR do komunální infrastruktury a čistíren odpadních vod," popisuje zpráva české ambasády.

"Celkové množství městských odpadních vod v roce 2020 činilo 304 mil. m3, z toho množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace činilo 249 mil. m3, zbývající část byla do septiků, trativodů, atd. Objem odpadní vody z průmyslového využití činí 104 mil. m3. Z toho je následně vyčištěno pouze 28 mil. m3, tj. cca ¼. Hlavní podíl připadá na průmysl zpracování základních kovů, chemický průmysl a papírenský průmysl. Uvedená data jsou silným signálem pro české firmy k budoucím perspektivám v Srbsku v sektoru vodního a odpadového hospodářství," nadnesl zástupce velvyslance a vedoucí obchodně ekonomického úseku české ambasády v Srbsku.

V rámci příštího ročníku veletrhu Sajam Voda padlo od českého velvyslanectví doporučení, aby prezentace českých firem proběhla oficiálně ve formě národní účasti.

Další informace na stránkách Velvyslanectví ČR v Bělehradě.